Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ο δικτυακός τόπος www.papadimasekdotiki.com αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (εφεξής: «ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη 56-58, Τ.Κ.:10680, Τηλ.: 2103640235, 2103645830, ΑΦΜ: 082012646, ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ και διατίθεται για ενημερωτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς και την ενότητα υπό τον τίτλο ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Πολιτική Απορρήτου), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Η ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαχειριστής των πληροφοριών που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο www.papadimasekdotiki.com είναι η ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ. Η ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, χωρίς να εγγυάται και, συνεπώς, να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών. Η ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δεν εγγυάται την καταλληλότητα των πληροφοριών, προτάσεων και συμβουλών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο www.papadimasekdotiki.com και αποποιείται ρητώς οιασδήποτε ευθύνης για τις πληροφορίες, προτάσεις ή συμβουλές αυτές. Ειδικότερα, δε φέρει οιασδήποτε φύσης ευθύνη εάν οι παρεχόμενες στο δικτυακό αυτό τόπο πληροφορίες ή οι προτάσεις/απόψεις κτλ. τρίτων προσώπων που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες ή αν παραβιάζουν οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Διευκρινίζεται ότι οι συμβουλές, προτάσεις κτλ. τρίτων προσώπων που φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των προσώπων αυτών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι προτάσεις αυτές υιοθετούνται από ή εκφράζουν τον παρόντα δικτυακό τόπο και την ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ. Η χρήση του www.papadimasekdotiki.com και, ειδικότερα, η χρήση των πληροφοριών/προτάσεων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό αυτό τόπο γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν ΧΩΡΙΣ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.papadimasekdotiki.com και να διακόψει το σύνολο ή μέρος αυτού χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο δικτυακός τόπος www.papadimasekdotiki.com προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, στους επισκέπτες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο χωρίς δυνατότητα διαδραστικότητας (interaction), άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου www.papadimasekdotiki.com μέσω δικτύου (downloading), άδεια μεμονωμένης αντιγραφής και αποθήκευσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τμημάτων του υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο www.papadimasekdotiki.com, δυνατότητα επικοινωνίας με την ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ μέσω ειδικής φόρμας αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και άδεια εκτύπωσης των ιστοσελίδων, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες, πάντα για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Στους επισκέπτες που εγγράφονται στο δικτυακό τόπο συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής (εφεξής: χρήστες ή εγγεγραμμένοι χρήστες) παρέχονται πλέον των ανωτέρω δυνατοτήτων και άλλες, όπως πρόσβαση στα newsletters και στο forum. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα παρέχονται στους επισκέπτες ή εγγεγραμμένους χρήστες αντίστοιχα για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ή τρίτων και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Η άδεια χρήσης του δικτυακού τόπου που χορηγείται στους επισκέπτες και στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.papadimasekdotiki.com σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε για οιονδήποτε λόγο.

Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων που χορηγούνται στους επισκέπτες/χρήστες, απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του δικτυακού τόπου www.papadimasekdotiki.com και του υλικού που δημοσιεύεται/διατίθεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης με οιονδήποτε τρόπο, μεταγλώττισης, μετάφρασης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, αντιγραφής, μεταβίβασης, πώλησης, μετάδοσης, διανομής, εκμετάλλευσης, έκδοσης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιονδήποτε άλλο τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων προϊόντων και της συνολικής διευθέτησης, διάρθρωσης και κατανομής της ύλης του δικτυακού τόπου), καθώς και της αποστολής τους στο διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών στο διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο. Το υλικό που λαμβάνουν οι επισκέπτες και οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.papadimasekdotiki.com, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αρχείων, κειμένων, λογισμικού, αρχείων βίντεο ή ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, ενημερωτικών δελτίων (newsletters), δεδομένων ή άλλων στοιχείων ή συλλογικών έργων, ανήκει στην ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ή στους τρίτους που έχουν χορηγήσει στην ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ άδεια εκμετάλλευσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παροχή στους επισκέπτες/χρήστες των ανωτέρω αδειών δε συνιστά παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτούς. Στο www.papadimasekdotiki.com προβάλλονται εμπορικά σήματα που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, καθώς και διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων. Δικαιούχοι των εν λόγω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων είναι είτε η ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ είτε τρίτοι. Απαγορεύεται η χρήση και προβολή αυτών με οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων αυτών.